SSPACE Logo - White

Sở hữu chứng chỉ quốc tế CSWA

Nội dung khóa học

Chương 2 – Tài khoản thi chứng chỉ

Chương 3 – Bài thi thử phần 1- Drafting

Chương 4 – Bài thi thử phần 2 – Part Modeling

Chương 5 – Bài thi thử phần 3 – Assembly Modeling

Chương 6 – Kết quả thi

Chương 7 – Đề thi thử